fol

Be of GREAT HEART our dear friends.

SO VERY MUCH HAS CHANGED …

SO VERY MUCH IS CHANGING …

SO VERY MUCH WILL CHANGE …

For it is written in the stars.

Are you not ALL ‘Children of the stars’? Did you not KNOW what you had decided and then came to Earth to put it into place?

The Federation o Light -- 16th August, 2014


to gain space


Labels

Sunday, March 9, 2014

Instruction of Telepathic Communication with ETs in Farsi


descTelepathy Live Event - Begin


Instructions of Telepathic Communication with ETs in Farsiدستورالعمل برقراری اولین ارتباطهای تله پاتیکی جهانی (با فرازمینیان)

این نوشتار عرضه کننده اطلاعات مربوط به چگونگی آماده سازی خود برای برقراری ارتباط تله پاتبکی با فرازمینیان بصورت همگانی و نیز تماسهای مستقل و منغرد است.

مقدمات:
محیطی آرام ، صلح آمیز ، هماهنگ در اطراف خود بوجود آورید.
اطمینان حاصل کنید که زمان به اندازه کافی داشته ، زیر فشار کمبود وقت نیستید.
قلم و کاغذ در دسترس داشته باشید تا یادداشتهایی در باب آنچه که طی ارتباط تله پاتی احساس خواهید کرد ، بردارید
تلاش کنید که مصرف قهوه و الکل را از چند ساعت پیش از این ارتباط کاهش دهید. هر دو می توانند کیفیت این ارتباط را پایین آورند.
سعی کنید تا هر چه بیشتر آب (بدون گازطی روز بنوشید.
در مورد چیزهای تازه و غیرمنتظره ای که پیش خواهند آمد ، روشنفکر و پذیرا باشید.
شاد باشیدتله پاتی تنها "مخابره افکارنیست ، بلکه وجوه بسیار زیاد ارتباط از جمله مبادله احساسات درونی و قلبی نیز هست
نور محیط اطراف را در صورت امکان کمتر از معمول نمایید

دانسته هایی بیشتر:
نیازی به داشتن اطلاعات ویژه درباره ارتباط تله پاتیکی نیست ، همه کس دارای توان ذاتی برای انجام این عمل است
از آنجاییکه ارتباط تله پاتی با نیمکره سمت راست مغز برقرار می شود (که مرکز ادراک ماورای طبیعه و خلاقیت استداشتن فعالیتهای موزون و موسیقی از قبیل آواز خواندن ، رقصیدن ، نقاشی ، طراحی کردن و غیره ، برای توسعه و گسترش توان تله پاتی بسیار سودمند خواهند بود.

روش برقراری ارتباط با موجودات زنده فرازمینی:
روشهای مشروحه زیر در دو بخش است که در هر دو نوع ارتباط همگانی و منفرد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بخش اولآزمایش
لطفا بنشینید (روی زمین یا صندلیولی با ستون فقراط عمودی و بدون خمیدگی پشت
چشمان خود را به بندید.
دستهای خود را روی پاهایتان فرار دهید.
بصورت منظم و آرام تنفس کنید.

توجه خود را روی ماهیچه های گردن خود متمرکز کنید
سر خود را به آهستگی و نرمی به چپ و راست گردانیده ، ماهیچه های گردن را نرم کنید.
توجه خود را روی ماهیچه های شانه های خود متمرکز کنید.
شانه ها را به آهستگی و نرمی حرکت داده ، ماهیچه های آنها را نرم کنید.
همچنان به آرامی و منظم تنفس کنید.
توجه خود را روی پاهای خود متمرکز کنید.
کف اتاق را حس کنید و نیز فشار نرم کفشهای خود را روی پاهایتان
مواد نرمی که جورابهایتان از آن ساخته شده و تماس آنها را با پوست خود احساس کنید
روی کف دستهای خود متمرکز شوید.
موادی که شلوار (و یا دامنشما از آن ساخته شده و پارچه آنرا حس کنید

اینکیک سفینه فضایی را در محیطی سبز رنگ ، با هر اندازه و رنگی که مایلید تجسم کنید. همچنین مجسم کنید که این یک روز آفتابی و درخشان است و شما هوای تازه را استشمام می کنید
علاقمندیهای درونی و قلبی خود را ابراز داشته و آنچه را که در افکار خود (برای این ارتباطدر نظر دارید ، به آن سفینه فضایی بفرستید ، بعنوان مثال:  "من علاقمندم بصورت تله پاتی با شما ارتباط برقرار کنم."

اکنون ، روی اولین شماره ای که به ذهنتان خطور می کند تمرکز کنید!
چشمان خود را بگشایید.
آن شماره و هر چیز دیگری که به ذهنتان در آن زمان رسیده را یادداشت کنید

حالا ، هریک از شما ، یک پرسشی که مایل هستید انتخاب نموده به ذهن خود بسپارید ، هر پرسشی که دارید ، مثل:
شما از کدام منظومه هستید؟
آیا سفینه شما روی زمین خواهد نشست و شما خودتان را به مردم نشان خواهید داد؟
چند سال نوری سیاره شما از ما فاصله دارد؟
آیا می توانید تصویر خود را بصورت تله پاتیکی برایم بفرستید تا به بینم چه شکلی دارید؟
این شماره ای که من دریافت کردم چه مفهومی دارد؟
آیا می توانم بار دیگر با شما ارتباط تله پاتیکی برقرار کنم؟
و یا هر پرسش دیگری که میلتان است …

اینک شما حدود ۲ دقیقه فرصت دارید که ۲ یا ۳ پرسشی که دوست دارید در ذهن خود آماده کنید.

و دو دقیقه نیز استراحت کنید

بخش دوم: "گوش فرا دادن با دقت" 
(فرازمینی که با شما ارتباط برقرار کردههمراه شما خواهد بود تا به مرحله "گوش فرا دادن با دقتبرسید و (ارتباط او با شماتا بدان مرحله است که می توانید در ذهن خود پرسشتان را مطرح کنید (و او بدون تردید آنرا در خواهد یافتو پس از حدود ۲۰ دقیقه ، شما را در بازگشت (به شرایط معمول زندگیهمراهی خواهد نمود.

لطفا با ستون فقراط عمودی بنشینید.
چشمان خود را به بندید.
دستهایتان را روی پاهای خود قرار دهید.
آهسته و منظم تنفس کنید
روی کف پاهای خود تمرکز کنید
کف اتاق را احساس کنید و فشار نرمی که کفشهایتان به پاهایتان وارد می آورند.
موادی که جورابهای شما از آن ساخته شده و تماس آنرا با پوست پاهایتان حس کنید
روی کف دستهای خود تمرکز کنید.
موادی که شلوار (یا دامنشما از آن ساخته شده و پارچه آنرا حس کنید.
حالا، یک سفینه فضایی را در فضایی سبز رنگ ، با هر رنگ و اندازه ای که مایلید ، مجسم کنید

همچنین مجسم کنید که یک روز زیبای آفتابی است و شما می توانید هوای تازه و تمیز را استشمام کنید
مجسم کنید که صدای نرم بوته های برنجزاری را به آرامی می شنوید (بدان گوش فرا دهید).
دوباره به همان صدای برنجزار گوش دهید که این بار بسیار آرامتر شده.

بخاطر داشته باشید اولین دانسته ای که به ذهن شما خواهد رسید و
در ذهن خود بپرسید: "نام شما چیست؟"
بخاطر بسپارید اولین دانسته ای که به ذهن شما می رسد و
در ذهن خود بپرسید هر پرسش دیگری که در نظر دارید و اولین دانسته ای که به ذهنتان رسید بخاطر بسپارید و … 
و بهمین ترتیب ادامه دهید)
--------------------------------------------------------------------
(لطفا تلاش نمایید که اولین ارتباطهای شما بیش از ۲۰ دقیقه بدرازا نکشد)
از فرازمینی که با شما ارتباط برقرار کرده (و شما اینک نام او را می دانیدتشکر نموده ، خداحافظی کنید …
چشمان خود را گشوده و آنچه که به ذهنتان رسیده و به خاطر سپرده اید یادداشت کنید.


پایان

Translator: Behi


No comments:

Post a Comment

p

Terra Galactica

crop circle

ET First Contact

the way we live

Could you imagine

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

rd


info@exopoliticsportugal.com

xmas“Glory to God in the highest, and on Earth peace, good will toward men.”

This Christmas, Give PeaceI Decree


FOR SPIRITUAL ENLIGHMENT

PLEASE VISIT THIS SITE


esoteeric IISUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

pleiades

THIAOOUBA PROPHECY - 14,15,16,17,18

P. Camelot - PORTUGUESE

terra galactica uk

TSUNAMI OF LOVE

Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

埋め込み画像 1埋め込み画像 2

Popular Posts

Be divergent

CONTACT

ashtar

arabic song
SO ... ONCE AGAIN I REITERATE ...

WE ARE ASKING YOU FOR YOUR ASSISTANCE ... WE ARE PUTTING OUT AN S.O.S. ... IN LOVE ...

TO OUR STAR BROTHERS AND SISTERS ... OUR FAMILY ... WE ASK FROM OUR HEARTS ... FROM THE CORE OF WHO WE ARE ... THAT YOU UNDERSTAND OUR SITUATION AND 'MAKE PLANS' TO ADHERE TO OUR CALL.

Blossom, 02:01:2014
richard dolan song

SEND SNOWDEN HOME

Send Snowden home

750,000
744,540

The world's greatest whistleblower is stuck in the Russian winter, facing solitary confinement, ridicule, and life in prison if US agents grab him. But this week, we could help get him to safety.

Edward Snowden exposed the mind-boggling and illegal level of surveillance the US government is conducting on, well, all of us. His welcome in Russia runs out soon, and he's got nowhere to go. But Brazilian President Dilma is angry at US surveillance and experts say she might brave massive US pressure to consider asylum for Snowden!

This is about much more than one man. If Snowden's act of truth-telling leads to crippling punishment, it sends the wrong signal to abusive governments and whistleblowers everywhere. If 1 million of us take action now, we can send President Dilma the largest citizen-supported asylum bid in history -- sign to safeguard Snowden and defend democracy everywhere.

SIGN HERE


KIEVRevolution in Kiev, Ukraine

In the last days I received multiple requests to translate my posts for foreign readers, as they have very limited information about the happenings in Ukraine. This material describes events which took place in Kyev on January 22 and 23.

Sharing and distribution is appreciated.

22 January 2014. Battles on streets of Kiev.

I came to Kiev. I came to see for myself what is happening here. Of course, an hour after arriving at Maidan, you begin to understand that everything what you've read in dozens of articles, saw in TV news reports is total crap. In the upcoming reports I will try to, as objectively as possible, to sort out this new wave of Kiev revolution.
www.paradigmresearchgroup.org
Janeiro 16, 2014

Deixem a desinformação começar


Translate

Ancient Knowledge

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

The Book of Enoch

Einstein

Português
Falado em Portugês Biografia - Albert Einstein nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, numa família judaica. Em 1852, o avô materno de Einstein, Julius Koch, estabelece-se como comerciante de cereais em Bad Cannstatt, nos arredores de Estugarda. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann, que era comerciante, muda-se de Bad Buchau para a cidade de Ulm, onde passou a viver com a esposa. É em Ulm que nasce Albert Einstein, em 14 de março de 1879.

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE
BOB DEAN'S INTERVIEW - AUDIO + TRANSCRIPT CLICK IMAGE CLICK IMAGE

Steve Bassett Interview